درباه ما

درباره ما

پس از شهـادت سپهبـد شهید حــاج قـاسـم سلیـمـانی، رهبـر انقلاب همـواره تاکیـد داشتنـد اندیشـه و روش این شهیــد والامقــام تبدیل بـه یک مکتب شـود و تنها به خـــاطـره گـویی و ذکـر ویـژگـی هـای فــردی حــاج قــاســم بســـنـده نشـــود اینجـا بـود کـه سلیمانیســم در مقـابــل همـه‌ی ایســم ها (سوسیالیـســم، کمونیســم، مارکسیسـم سـوررئـالیـسـم، فمـیـنـیـسـم، کپـیتـالیـسـم، رئالیـســم، مدرنیــســم، نیهـیلیــسـم، اگزیســتـانسیـالیـسم ، اَمپِـریالیـســم .اومـانیـسـم، ایـدئـالیســم، پُسـت‌مدرنیـسـم، ماتـریالیـســم، رُمــانتـیسـم، نـاتـورالیــسـم و … ) قـــد علــم کــرد سلیمانیسم جهــان بینی و گرایــش فکــری و فلسفی آزاد مــردانی ست کـه به جــای .تعامـــل حقــیــرانـــه و ســازش ذلـیـلانــه، مقاومـت عزتمـنـدانه را پیشنــهاد می‌کند سلیمانیسـم تکامل یافته‌ی نهضـت مقـاومتــی است که سال ها از عمـر آن می‌گـذرد امـا در جهــان تنهـا در مقولـه جنـگ خلاصـه و شنـاخته می‌شـود. سلیمـانسیـم با ارائـه تعریــف گســترده‌تری از نهضــت مقـــاومــت، پــرده از ابعاد گــوناگـــون و نـاگفتـه‌ی .ایـن مکتـب الهـی و آسمانـی بر خواهد داشت اگر چـه سپهبد شهیـد حاج قاسـم سلیمـانـی چهـره و شاخـص این گرایش فکـری اسـت و سلیمانیســم نامـش را وام دار ایــن اسطــوره بیـن المللی مـی داند امــا ایــن مکتـب سعـی دارد با محوریت این شهید عزیز، به معـرفی اندیشه سایر چهره‌هـای شاخـص و گمنـام ایـن نهضـت الهـی بپــردازد ،چـــهره هــایـــی چـــون سیـــد حســن نصـــرالله ها، عمـــاد مغنــیــه هــا، هـمـدانــی هـا، تهــرانی مقـــدم هـا، احمـــدی روشــن هــا، محسـن حجـجـی هـــا و…

باور سلیمانیسم بر گرفته از آیات 1 تا 3 سوره ممتحنه است که خداوند می فرماید:

 

يَا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

 

اى مؤمنـان! با دشمنـان مـن و دشمنـان خودتان دوسـت نشوید و مدیریت خودتـان را به دست آنها نسپارید. شما مخفیـانه با آنــان طـرح دوستى مى‌ریزیـد و می‌خواهیـد با آنـان سـازش کنیـد. مگــر نمی‌بینید با اعتقــادات شمــا و با قرآن سر سـازش ندارند؟ مگر همیــن‌ها نبـــودنــد کــــه پیـــامبـــر و رهبــرتـان و خــودتــان را از شهــر و دیـارتـان .بیــــرون کـــردنـد؟ فقـط بـه خـاطـــر ایمـانتـان اگــر واقعــاً بــه خاطـــر مـن و رضـایـت مـن مبــارزه می‌کنیـــد، بـا دشمنـان سـازش نکنیـد و دوست نشــویـد. شمـا مخفیـانه به آنها ابـراز مـودّت مى‌کنید، در صورتى که من هـم بــه مخفــی‌ کــاری‌هـایتـان آگاهـم، هـــم بــه کـارهـای آشکـارتــان. بدانید هـر کــس از شـمـا بــا دشـمنـان ســـازش کنـــد و طـــرح دوسـتــی بریـــزد، قطعـــاً بـه بیــراهــه رفـتــه و راه راســت را گـــــم کـــــرده اســــت.

 

إِنْ يَثْقَفُـوكُمْ يَكُونُـوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾

لَـنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَفْصِـلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِـمَا تَعْمَلُـونَ بَصِيـرٌ ﴿٣﴾

 

ای سازشـکاران! بدانیـد همــان کســانی که شمـا با آنـها ســازش کردید، اگــر دستشــان به شما برســـد، به شـــدت با شمــا دشمنـی می‌کننــد؛ هـر چنــد دســـت دوستــى به آنــان داده باشـیـــد! وقتـــی دستشـــان به شمـــا برســـد به دوستــی‌هایشـان نگــاه نمی‌کـنـنــد؛ شمــا را مى‌کشــنـــد یا اسیـــر مــى‌کـنـنـــد و شـکنـــجـــه مى‌دهنــــد و بـــه شـمــا ناســزا مى‌گـویـنــــد و تحـقــیــــرتــان مـی‌کنــنــد و در نـهــایــت مــی‌خـــواهـنــد بــا ایــن کـارهـا .شما را از اعتقــادتــان بــرگــرداننــد و کـافــر شــویـــد.

SOLEIMANISM